วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จทบ.ราชบุรี จัดกิจกรรม เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดกิจกรรม เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรีที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี พลตรี เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยเรียกโครงการสั้นๆว่า โครงการ 1 ไร่ แก้จน

และในปี 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เป็นศูนย์หลักของเขต อ.เมืองราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ สำหรับ เยาวชน เกษตรกร ข้าราชการ และครอบครัว นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ยกระดับความรู้ทักษะการสร้างผลผลิต สร้างรายได้ และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้กับประชาชนทั่วไป ข้าราชการและครอบครัว และพลทหารกองประจำการ

โครงการ 1 ไร่ แก้จน แบ่งเป็น 16 โครงการ ประกอบด้วย การสาธิตการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การปลูกพืชไร้ดิน ผักคลุมดิน และพืชผักไม้เลื้อย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน การเพาะเห็ดนางฟ้า สาธิตพันธ์หญ้าแฝก การผลิตลวดดัด เลี้ยงไม้ประดับและโครงการปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ซึ่งได้ทำการปลูกข้าวพันธ์หอมปทุม 1 และได้ดำเนินการปลูกข้าวมาแล้ว 5 ครั้งได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 280 กิโลกรัม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงานของไทย

***************************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
02/02/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: