วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1ที่ฝึกอบรมครบหลักสูตรแล้วอำเภอบ้านคาทำพิธีปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่1ที่ฝึกอบรมครบหลักสูตรแล้ว


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีปิดค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านคา รุ่นที่ 1 ซึ่งอำเภอบ้านคา ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อส. อปพร. องค์กรภาคประชาชน และพี่น้องประชาชน ให้ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังพร้อมกันทั้งพื้นที่อำเภอ เพื่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยร่วมกันนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันที่ 13-21 มีนาคม 2555 จำนวน 50 คน โดยใช้ค่ายดวงหทัย ตำบลหนองพันจันทร์ เป็นสถานที่ฝึกอบรมจนครบหลักสูตร ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้กำชับกับผู้เข้าอบรมด้วยว่าให้นำประสบการณที่ดีจากค่ายฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่หันกลับไปเสพยาเสพติดอีก

******************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: