วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2555จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมีนาคม โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมแจ้งนโยบายที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนคือ การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันจันทร์ที่  9 เมษายน 2555 พร้อมกับส่วนกลาง โดยจังหวัดราชบุรี กำหนดวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง เป็นสถานที่จัดพิธี ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือเชิญทุกภาคส่วนแล้ว
 
นอกจากนี้ นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีแจ้งในที่ประชุมทราบถึงเรื่องการจัดทำหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อรวบรวมพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัสและพระราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆมาประมวลไว้ให้บริบูรณ์ 

ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเน้นย้ำถึงปัญหายาเสพติดให้ส่วนราชการที่มีโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนให้พูดคุยสอดแทรกพิษภัยของยาเสพติดด้วยทุกครั้งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ขณะที่การประชุมครั้งนี้ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 4คน ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี ย้ายมาจากจังหวัดอุทัยธานี นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี นายอำเภอเมืองราชบุรี ย้ายมาจากอำเภอปากท่อ นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ ประมงจังหวัดราชบุรี ย้ายมาจาก จังหวัดปราจีนบุรี และนายภักดี ถาวรศิริ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี

****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: