วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดอบรมโครงการ “ค่ายพลังแผ่นดินอำเภอเมืองราชบุรี”
พิธีเปิดอบรมโครงการ ค่ายพลังแผ่นดินอำเภอเมืองราชบุรี
 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธเปิดอบรมโครงการ ค่ายพลังแผ่นดินอำเภอเมืองราชบุรีณ กองพันทหารช่าง 602 ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอำเภอเมืองราชบุรี ได้จัดตั้งค่ายพลังแผ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

ลดปัญหาการไปเสพซ้ำ หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว 2 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 66 คน โดยบูรณาการหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และคณะครูฝึก ครูพี่เลี้ยงจากกองพันทหารช่าง 602 ด้วย***********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: