วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มตรวจโรงพยาบาลราชบุรีหาสารซูโดอีฟีดรีน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มตรวจโรงพยาบาลราชบุรีหาสารซูโดอีฟีดรีนเวลา 15.00 น. ขิงวันที่ 20 มีนาคม 2555 นายแพทย์ สุริยะ คูหะรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (รองนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ) นายสมชาย เทพเจริญนิรันทร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชบุรี นำเจ้าหน้าที่จากงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่อาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เ ข้าสุ่มตรวจโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลในส่วนของกระบวนการการจัดการซื้อ /การจ่ายเวชภัณฑ์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปรกติในการจัดซื้อ /การจ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการดำเนินการก่อนและหลังการใช้มาตรการพบว่าช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลราชบุรีได้มีมาตรการควบคุมการใช่ยาซูโดอีฟีดรีน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดให้จ่าย ผู้ป่วยนอก กลับบ้านไม่เกิน 60 เม็ด ผู้ป่วยในไม่เกิน 3 วัน และไม่จ่ายให้สถานีอนามัย และกำหนดวิธีการควบคุม ให้รัดกุม และตรวจสอบได้

เปรียบเทียบผลการดำเนินการก่อนและหลังการใช้มาตรการช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคมช่วงระยะเวลา 8 เดือน มีการ ใช้ยาจำนวน 954,140 เม็ด หลังใช้มาตรการดังกล่าว ลดเหลือ 744,070 เม็ด ลดลงไป จำนวน 210,070 เม็ด ( 22% )อย่างไรก็ตามรองนายแพทย์ได้กำชับเรื่องข้อกฎหมายของผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามบทลงโทษขั้นเด็ดขาด หากเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ส่งเรื่องพิจารณาให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนตรวจสอบต่อไป******************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: