วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

กกต. ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี

กกต. ให้ความรู้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035


เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกองค์การบิหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี นายสุรพล สรีสุบิน ผู้อํานวยการการเลือกตั้งจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เรียกประชุมชี้แจงผู้ประสงค์ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ทั้ง 30 เขต ถึงคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และทําความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อกฏหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

เนื่องจากจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งสมาชิก อบจ. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ตาม พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2545 ห้ามมิให้ผู้ที่ลงสมัครกระทําการใด ๆ ที่ผิดเกี่ยวกับ พรบ. การเลือกตั้งในระยะกําหนด 60 วัน และมีกําหนดเลือกตั้งในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 นี้ โดยมีผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งมาร่วมรับฟังกว่า 50 คน
***************************************
ภาพ/ ชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
16/03/55

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: