วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ราชบุรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 26มี.ค.55ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นำคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อส่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2555ที่ จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดให้การต้อนรับ โดยในการตรวจราชการครั้งนี้มีการติดตามงานจำนวน 3โครงการ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย ซึ่งแต่ละโครงการได้มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ โดยในส่วนของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ประชุมได้แนะนำให้มีการใช้กลไกในระดับหมู่บ้านโดยเฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในการร่วมแก้ปัญหาด้วย 

นอกจากนี้ในส่วนของโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ ได้มีการรณรงค์สร้างกระแสในการปรับทัศนคติและค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมปลอดภัยแก่วัยรุ่น รวมทั้งทัศนคติของผู้ปกครองกับการป้องกันปัญหา พร้อมทั้งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีให้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย มีการเน้นให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันสำหรับเด็กให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เน้นการเสริมสารไอโอดีนเพื่อพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากปัจจุบันได้รับงบสนับสนุนเพียงร้อยละ 80ของจำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงแรงงาน ยังได้ขอรับการสนับสนุนสนับสนุนสารไอโอดีนในโครงการ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการช่วยสนับสนุน พร้อมทั้งเน้นให้มีการปฏิบัติการเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไกลเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ด้วย
***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา 
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: