วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

เปิดอบรมหลักสูตรวิทยากร การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม เพื่อช่วยป้องกันการเสียจากโรคมะเร็ง


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 081-434-8777 , 088-640-8035

ที่ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร การเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีแพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมดังกล่าวว่า

เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากรเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมระดับตำบล และอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจ สามารถเป็นวิทยากร บรรยาย สาธิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมให้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์อนามัย จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ใน 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีเนื้อหา ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมอีกด้วย

*****************************************
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
23/03/55

ไม่มีความคิดเห็น: