วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตำรวจสันติบาลจับมือมรมจ.สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตำรวจสันติบาลราชบุรีร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดึงนักศึกษาสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน และเป็นเครือข่ายแนวร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ที่ ห้องประชุมบุรีราช อาคารจอมพลพลาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพ.ต.ท.รัชต์ทพงษ์ โพธิ์ชัยจตุภัทร สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี นายอภิชาติ ทิมเจริญ นายอำเภอจอมบึง ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับ


ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าสารและกระทำโดยวิธีต่างๆ ไม่ว่าการพิมพ์ การเขียนข้อความออกเผยแพร่เป็นหนังสือ เอกสาร แผ่นปลิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ท (Internet) ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว การกระทำของบุคคลกลุ่มบุคคลเหล่านี้มักจะอ้างอิงสถาบันให้ประชาชนหลงเชื่อ เป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ข้อมูลต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ทราบถึงพระกรณียกิจ  ที่พระมหากษัตริย์ได้สร้างชาติไทย
สำหรับการจัดการอบรมโครงการครั้งนี้ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 1 และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความตระหนักและเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และในการอบรมมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2และ3จำนวน 100คนเข้าร่วมการอบรม โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติไทย การพัฒนาชาติไทย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


***********************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
29/06/55

ไม่มีความคิดเห็น: