วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ราชบุรีจัดอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่สร้างความปรองดองสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดราชบุรีโดยอำเภอเมืองราชบุรีและศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 ก.ย. 2555ที่ผ่านมา ที่วัดนาหนอง นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยอำเภอเมืองราชบุรีและศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ ลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองราชบุรีร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ 80 พรรษา ปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบ 60 พรรษา ปี 2555

โดยมีประชาชนจากทุกตำบลของอำเภอเมืองเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักภารกิจหน้าที่ของตน รู้จักการเป็นพลเมืองดี เกิดความรักบ้านเมือง รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17-21 กันยายน 2555 นี้

***************************************
ภาพ/  สุชาติ  กรอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
21/09/55

ไม่มีความคิดเห็น: