วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง รุ่นที่ 2องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งในเขต อ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 2

 
ที่ศาลาประชานุเคราะห์ (โรงเจประปา) นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งในเขต อ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 2 โดยมี  สส.มานิต  นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเพื่อ ให้สตรีได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน มีศักยภาพในการร่วมมือกันจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยว และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมั่นคง ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

รวมทั้งพัฒนาบทบาทของสตรีในด้านการพัฒนาชุมชน สังคม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติต่อไป
           
การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งในเขต อ.เมืองราชบุรี ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำสตรี/สตรีในเขตอำเภอเมืองราชบุรี รวมทั้งสิ้น  360 คน โดยจัดอบรมพร้อมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียง และเชียงใหม่ รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย.56 นอกจากนี้ สส.มานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรมทั้ง 4 วัน จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 150,000 บาท ในโอกาสนี้ด้วย

*****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ขาว/  กาญจนา  สิมมา
22/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: