วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อกับระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมจัดเสวนาถอดบทเรียน 10 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพสำเร็จหรือล้มเหลว

 
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อกับระบบหลักประกันสุขภาพที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์จังหวัดราชบุรี พร้อมมีการบรรยายระบบหลักประกันสุขภาพไทย 10 ปี จุดเด่น-จุดด้อย โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาบรรยายให้ความรู้ ระบบหลักประกันสุขภาพไทยประสบความสำเร็จในเรื่องความเป็นธรรม โดยช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และผู้ใช้จะได้รับบริการที่ดีขึ้น

พร้อมได้รับการคุ้มครองหากได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข ขณะเดียวกันช่วยส่งเสริมให้สถานพยาบาลต่างๆ ปรับตัวและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ซึ่งดูได้จากยอดการเข้าถึงบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังกล่าวถึงสิ่งที่ระบบหลักประกันสุขภาพไทยยังต้องปรับปรุง คือเรื่องบูรณาการ ความโปร่งใสของข้อมูล และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาการจัดการเชิงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพกับสื่อมวลชล เพื่อค้นหาประเด็นและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ สื่อมวลชน

ตลอดจนเป็นเวทีในการสะท้อนบทบาทหน้าที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการทำข่าวด้านสุขภาพ อันที่จะนำไปใช้สู่แนวทางการสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพได้ในโอกาสต่อไป ยังเป็นการสร้างองค์กรและเครือข่ายในการทำข่าวอย่างมีประสิทธิ์ภาพ แม่นยำและถูกต้องออกสู่สายตาประชาชนให้รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังได้พาสื่อมวลชล ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายกับนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี พาเยี่ยมชมการบริหารหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลราชบุรี อาทิ การนวดแพทย์แผนไทย  เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับการอุดหนุนด้านบริการสุขภาพ
***********************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
30/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: