วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

สปสช.ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ


คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2556

 
ที่ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2556  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดำเนินงานจัดกระบวนการ ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545มีเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นประจำทุกปีโดยเปิดกว้างให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ผู้ให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ การขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์บริการ
*****************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
05/04/56

ไม่มีความคิดเห็น: