วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 2อบจ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2

 
ที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี (โรงเจประปา) นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบจ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2โดยมีส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการในโอกาสนี้ด้วย
           
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนเองของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระดับคุ้มกันในตัวที่ดีต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ภายในและภายนอก โดยอาศัยความรู้รอบตัว รอบคอบและมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเชื่อมโยงคนสังคม และชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ความสามัคคี ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการดำรงชีวิต โดยยึดตามแนวพระราชดำริปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาดัดแปลงให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
           
ดังนั้น อบจ.ราชบุรี จึงได้ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี จัดทำโครงการเสริมสร้างความสามารถของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อบจ.ราชบุรี เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขต อ.เมือง จำนวน 430 คน แบ่งออเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2  มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนในเขต ต.บางป่า ต.สามเรือน ต.พิกุลทอง และ ต.พงสวาย  จำนนวน 215 คน จัดอบรมให้ความรู้ 1วัน และจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.56 นี้

 และโอกาสนี้ ส.ส.มานิต  นพอมรบดี  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวกุลวลี  นพอมรบดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท อีกด้วย
****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา 
01/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: