วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชุมชนมนตรีสุริยวงศ์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
ชุมชนมนตรีสุริยวงศ์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

 
นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ที่ลานเอนกประสงค์ ซอย 7 ชุมชนมนตรีสุริยวงศ์โดยมีนางวีณา ศรีสรรพางค์ นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และขอขมาต่อผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยทุกภาค ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน อาจกล่าวได้ว่าวันสงกรานต์เป็นวันแห่งความรัก ความกตัญญู ความผูกพัน และความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเป็นโอกาสในการประกอบงานบุญ พบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงเล่นรดน้ำในหมู่เพื่อนฝูงคนรู้จัก และการละเล่นตามประเพณีท้องถิ่น วันสงกรานต์จึงมีความสำคัญและมีคุณค่า สานสายใยแห่งความผูกพัน ช่วยสร้างความเข้มแข็งระหว่างครอบครัว และสังคม ประการสำคัญเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เ

นื่องจากการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ช่วงที่ผ่านมามีการเบี่ยงเบนคุณค่า และสาระอันดีงามให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีความก้าวร้าว รุนแรง และสร้างปัญหาให้กับสังคมมากขึ้นตามลำดับ ทำให้คุณค่าของสงกรานต์ถอยห่างจากความดีงามแบบเดิมของไทย ดังนั้นทางชุมชนมนตรีสุริยวงศ์จึงจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชน ปี2556 ขึ้นอย่างเช่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
*********************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
01/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: