วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ค่ายก้าวใหม่ เพื่อชีวิตสดใส หัวใจไร้สาร


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี เปิดกิจกรรม ค่ายก้าวใหม่ เพื่อชีวิตสดใส หัวใจไร้สาร

 
นายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายก้าวใหม่ เพื่อชีวิตสดใส หัวใจไร้สาร ณ วาสนาดีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และวิธีการปฏิบัติตนให้อยู่ห่างไกลยาเสพติด ด้วยแนวความคิดทางจิตวิทยาการบำบัดแบบเมทริกซ์โปรแกรม และการฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย จะทำให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู มีแนวทางในการพัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกไปในทางที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับคืนไปสู่พลังบวกของสังคมละการดำรงตนอยู่ได้อย่างปกติ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้เข้ารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 100


*********************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
03/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: