วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สัมมนาเปิดตัวโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ JICAสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 8 (สสภ.8)  จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ JICA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)และสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 8 (สสภ.8) จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการจากประเทศญี่ปุ่นโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น( Japan International Cooperation Agency:JICA) ณ ห้องประชุม ดาวเรือง โรงแรม Western Grand จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ JICA แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือทางด้านเทคนิควิชาการจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)โดยความร่วมมือครั้งนี้อยู่ภายใต้ชื่อ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการบรูณาการ การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่นในราชอาณาจักรไทย

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 8 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี เพื่อนำไปจัดทำแผนงาน แนวทางปฏิบัติและติดตารมตรวจสอบและประเมินผล ภายใต้แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2559
              
สำหรับการสัมมนาดังกล่าวมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชน กว่า 50 ราย
*******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
14/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: