วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

SCG เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ง


บริษัท SCG ทำพิธีมอบที่ดินและอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อเป็นสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบที่ดินและอาคารศูนย์สุขภาพชุมเมืองบ้านโป่ง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 38รายการ จาก ดร.เสนาะ อูนากุล คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเอสซีจี เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี มูลค่า 20 ล้านบาทท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมหน้า อาทิ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายรุจฬ์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอบ้านโป่ง

จากนั้นประธานพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าชมการดำเนินงานภายในศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ง สำหรับ โรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นโรงพยาบาลขนาด 450เตียง ดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวบ้านโป่งกว่า 160,000 คน และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 500-1,000 คนต่อวัน ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการแออัด ล่าช้า และการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการรักษาไม่ทั่วถึง ดังนั้นโรงพยาบาลบ้านโป่ง ที่ดำเนินการตามนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นการปฏิรูประบบทั้งโครงสร้างและแนวคิด รวมถึงการบริหารจัดการ ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานบริการสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

โรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่งขึ้น เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตเมืองบ้านโป่งและใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดี ที่ประชาชนจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ทั่วถึงคลอบคลุมอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลอีกด้วย โดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านโป่ง จะมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการด้านสุขภาพ การตรวจรักษา การส่งเสริมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บิโภค รวมทั้งการบริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สามารถดูแลโรคที่พบบ่อย และโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 5โรค ได้แก่

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ที่จะต้องเน้นด้านพฤติกรรมที่จะส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคดังกล่าว อันได้แก่ การออกกำลังกาย การับประทานอาหารผักและผลไม้สดให้มากขึ้น การคลายเครียดด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีระบบการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย
*******************************************
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์  คำเปรม
01/05/56

ไม่มีความคิดเห็น: