วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะเดินทาง มานิเทศติดตามงานส่งเสริมสุขภาพที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะเดินทางมานิเทศติดตามงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาติดตามนิเทศงานส่งเสริมสุขภาพ โครงการสำคัญ 4 กลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียน-เยาวชน วัยทำงาน วัยสูงอายุ) 8 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แผนงานดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี  แผนงานดูแลสุขภาพเด็ก 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ   แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  แผนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ  แผนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  แผนงานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็ง  และแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

นอกจากนี้ ยังติดตามปัญหางานอนามัยสิ่งแวดล้อม  และงานตามพันธกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพบริการ  การพัฒนาระบบราชการ  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการทำงาน พร้อมมอบนโยบายให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมให้มีการใช้ทรัพยากรจากทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  โดยมีนายแพทย์ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวม ผลการดำเนินงานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ด้วย***********************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
12/07/56

ไม่มีความคิดเห็น: