วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อบจ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2


อบจ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2ที่ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์  นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายสุพรชัย  จิตตุรงอาภรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบาย ที่จะสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในเขตจังหวัดราชบุรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องยาเสพติด และมีเกาะป้องกันสามารถรอดพ้นจากพิษภัยของยาเสพติดได้นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้กำกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะยาว เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้ จัดการอบรมโครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติดขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ไม่หลงผิดเรื่องของยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้มีการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว สำหรับโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.. 2548 จำนวน 18 รุ่น 

ซึ่งในปี 2556 นี้จะขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยคัดเลือกแกนนำนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนจาก อ.บ้านคา รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 ..56 และได้รับความร่วมมือจากศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี สนับสนุนทีมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
26/08/56

ไม่มีความคิดเห็น: