วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 13โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 13
ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 13 ที่ทางกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น โดยนางสาวจุฑามาศ จันทรวงศ์  ประธานโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-ราชบุรี ครั้งที่ 13 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬาฯ-ราชบุรี พี่แนะน้อง ครั้งที่ 13 ขึ้น 

ซึ่งมีลักษณะเป็นค่ายสอนทักษะทางวิชาการและการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งหวังว่าหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะทำให้เกิดทัศนะคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน มีแรงบันดาลใจในการเรียนและการอ่านหนังสือ รวมทั้งได้รับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อันจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น 5 วัน 4 คืน เป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งมาจากโรงเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและการทำงานต่อไปในอนาคต
            
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน เบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  รวมทั้งสิ้น 81 คน และมีคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมอีกจำนวน 50 คน
****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/   กาญจนา  สิมมา
15/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: