วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557


การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557
นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินงานดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ด้อยโอกาส
               
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงประกาศให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานยื่นเสนอโครงการพร้อมงบประมาณในการดำเนินโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยขอรับแบบเสนอโครงการได้ที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส เลขที่ 539/2 ชั้น 21 ห้อง BDF อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และท่านสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.opp.go.th หรือ www.oppp.opp.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-5238876***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

15/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: