วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สหกรณ์การเกษตรปากท่อและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสินค้าและส่งออกกล้วยหอมปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่นสหกรณ์การเกษตรปากท่อและสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสินค้าและส่งออกกล้วยหอมปลอดสารเคมีส่งประเทศญี่ปุ่น
ที่สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและกล้วยหอมทองปลอดสารเคมี ไปประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด 

โดยการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเพื่อการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกร่วมกัน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าและส่งออกกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีไปประเทศญี่ปุ่นระหว่างสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะสหกรณ์พี่ ช่วยสหกรณ์น้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ เครือข่ายเข้มแข็ง สหกรณ์เข้มแข็ง และส่งเสริมพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ อีกทั้งได้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
30/10/56

ไม่มีความคิดเห็น: