วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้นอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมเปิดตัวโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการสมาคมเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จัดพิธีมอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี จัดพิธีมอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555

กระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบ SMEs ราชบุรี สร้างความเข้าใจและเข้าถึงมาตรการ 300 บาทผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุกนำคณะลุยพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในค่าจ้าง 300บาท ชี้ช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ปภ.จ.ราชบุรี ฝึกซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่ Functional Exercise:FEX ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise:FEX)ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย เพื่อทดสอบความพร้อมของแผนปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดอบรมและทัศนศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง


จังหวัดราชบุรีจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง นำเยาวชนและผู้นำชุมชนในจังหวัดร่วมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดอง สมานฉันท์

จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์


จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ประท้วงคัดค้านตั้งโรงงานรีไซเคิลกลางชุมชน


ชาวบ้าน บ้านสระโลก หมู่ที่ 3ตำบลห้วยไผ่ ร่วมตัวกันประท้วงคัดค้านตั้งโรงงาน  รีไซเคิลกลางชุมชน

ตรวจตลาดการค้าชายแดนสวนผึ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอสวนผึ้ง ประธานหอการค้า ตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนที่ช่อง ตะโกบน 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัด “เวทีเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุข”


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัด "เวทีเสวนาร้อยรวมใจเพื่อใต้สันติสุขสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

อบรมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน รุ่นที่ 1


จังหวัดราชบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานตามมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ราชบุรีสนธิกำลังตรวจพื้นที่เส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่า


ทหาร – ป่าไม้ สนธิกําลังตรวจพื้นที่เขตรอยต่อป่าแก่งกระจานตรวจเส้นการลักลอบค้าสัตว์ป่า กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่มีพฤติกรรมล่าสัตว์ป่า  มีอาวุธเข้าไปในป่า

โครงการฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสา


จังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกทบทวนยิงปืนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2556

ค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 7จัดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดภายใต้การดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 7

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานบนระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (Refresh)


คลังจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานบนระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (Refresh) เพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนสุริยวงศ์ราชบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555


โรงเรียนสุริยวงศ์ราชบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2555 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 1เปิด "ศูนย์อาเซียนศึกษา


โรงเรียนเทศบาล 1เปิด "ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อผลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยให้สอดรับต่อการเป็นประชาคมอาเซียน

อบต. จัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มจัดแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเป็นการพัฒนาการกีฬาและยกระดับมาตรฐานเพื่อป้องกันยาเสพติด

จ.ราชบุรี มอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จ.ราชบุรี


จังหวัดราชบุรี ทำพิธีมอบเงินเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จังหวัดราชบุรี 90ตำบล รวม 90 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,460,335 บาท

ผบช.ภ.7เยี่ยมดาบตำรวจที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จับยาบ้า


ผบช.ภ.7เยี่ยมดาบตำรวจที่บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จับยาบ้า พร้อมเผยคดีช้างในพื้นที่แกงกระจาน ยันถ้าคนมีสีเอี่ยวคดียิงช้างป่าตายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดค่าย DARUNA ICTA CAMP หนังสั้นๆฝันถึงคุณธรรม


โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดค่าย DARUNA ICTA CAMP หนังสั้นๆฝันถึงคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

บีอีซีเทโร เฉือนเอาชนะราชันมังกร 1-0 ในศึกไทยพรีเมียร์ลีก


ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดบ้านพบ บีอีซี เทโรศาสน พลาดท่าพ่ายไป 1-0 ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก

 
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี เกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่ 2เป็นการพบกันระหว่างทีมราชันย์มังกร-ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดบ้านพบกับ มังกรเพลิง-บีอีซี เทโรศาสน เกมนี้ทีมเยือนขาดห้องเครื่องสำคัญอย่าง รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค ที่ยังติดโทษแบนจากฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งนัดนี้นับเป็นเกมแรกในบ้านของราชบุรี มิตรผล เอฟซี ในลีกสูงสุดของประเทศ จึงมีแฟนๆ เข้ามาชมเกมการแข่งขันจนเต็มความจุของสนาม กว่า 6,000 คน

เริ่มเกมส์การแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทั้ง 2 ทีมยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่กล้าเดินเกมรุกเต็มตัว และใช้วิธีการยิงไกลกันบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้ผล จนมาถึงนาทีที่ 36คลีตัน ซิลวา ของบีอีซี เทโรศาสน ตัดบอลจากกลางสนามใช้ความเร็วกระชากมายังกรอบเขตโทษของราชบุรี มิตรผล เอฟซี แล้วล็อคหลบรัตนะและศิลากองหลัง ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ก่อนหาจังหวะสับไกร บอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมแบบไม่ต้องเซฟ  ทำให้ บีอีซี เทโรศาสน ขึ้นนำไปก่อน 1 ประตูต่อ 0

เริ่มครึ่งเวลาหลังในนาทีที่ 50 สมชาย ไม้วิลัย เฮ้ดโค้ชของ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ไม่รอช้าแก้เกมโดยเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปพร้อมกัน 2 คน คือดักลาส การ์ดูโซ่ และ เอกลักษณ์    ทองกริด พร้อมสั่งเดินเกมรุกเต็มอัตราศึกทันที เกมเจ้าบ้านดูหวือหวาขึ้นมาก แต่ช่วงท้ายเกมราชบุรี มิตรผล เอฟซี พยายามโหมเข้าใส่หมายทำประตูตีเสมอ แต่ทีมเยือนเน้นเกมรักษาสกอร์ นำไว้ได้จนจบ 90 นาที ทำให้จบเกมส์ บีอีซี เทโรศาสน บุกมาเอาชนะ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี คาบ้านไปด้วยสกอร์ 1-0
****************************************
สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
11/03/56

มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร.ร.เอกชน


โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชนภาคตะวันตก ประจำปี 2556

อ.ดำเนินสะดวกจัดแถลงข่าว งาน เทศกาลองุ่นหวาน


อ.ดำเนินสะดวกจัดแถลงข่าว งานเทศกาลองุ่นหวาน และของดีดำเนินสะดวก ครั้งที่ 27

เมาซิงจักยานยนต์พลิกควำดับอนาถ


หนุ่มใหญ่ขับจักยานยนต์กลับจากกินเหล้าในหมู่บ้าน เสียหลักพลิกคว่ำหัวฟาดถนนคอหักเสียชีวิตที่

ลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่แหกด่านตรวจ ชนรถจยย.พังยับ ก่อนกระโดดน้ำหนี


ลูกผู้ช่วยผู้ใหญ่แหกด่านตรวจ ชนรถจยย.พังยับ ก่อนกระโดดน้ำหนี