วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้ใดพบการขอทานหรือการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน แจ้งศูนย์ประชาบดี 1300


ผู้ใดพบการขอทานหรือการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน แจ้งศูนย์ประชาบดี 1300
นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า บุคคลใดกระทำการขอทาน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้  

กรณีบุคคลใดกระทำการขอทาน เป็นคนชรา คนพิการ คนวิกลจริต หรือเป็นคนมีโรค ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้ และไม่มีญาติมิตรอุปการะ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือ  กรณีบุคคลใดกระทำการขอทาน ไม่อยู่ในลักษณะตามข้อ 1 ที่กล่าวมานั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปสำนักงานจัดหางาน เพื่อให้การช่วยเหลือ หากหลีกเลี่ยงไม่ยอมทำงานหรือรับการช่วยเหลือและปรากฏว่าผู้นั้นได้กระทำการขอทานอีก พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังแหล่งประกอบการงานตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดหางานให้ผู้ไร้อาชีพ 

หากไม่ไปทำงานหรือหลบหนีจากสถานสงเคราะห์ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งร้อยบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำหากผู้ใดพบ การขอทานหรือการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  ศูนย์ประชาบดี 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-337620 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข 191 หรือ 032-315497  อำเภอเมืองราชบุรี โทรศัพท์หมายเลข 032-337015************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
19/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: