วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 80


ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 80นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 80 ซึ่งจะเปิดฝึกอบรม จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557 มีอายุระหว่าง 16-50 ปี ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด มีรายได้น้อยและยากจน
                
ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 33 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337932 โทรสาร 032-315048 ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557
*************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
19/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: