วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557


เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี นายณรงค์  ครองชนม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 โดยมีเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมโครงการ กว่า 80 คน นายสุธี  ทองแย้ม  ปลัดจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในพื้นที่ ให้ได้รับการส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ 

ประกอบกับปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  ได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างไปสู่พื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานราชการก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อน จากการชุมชนโดยการอาศัยสถานการณ์ก่อเหตุร้าย ดังนั้น การสร้างเครือข่ายด้านการข่าวจึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ เพื่อสนับสนุนข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำต่อทางราชการ ให้สามารถนำข่าวสารนั้นมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภยันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน หน่วยงานราชการ เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  

โดยมีวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการข่าว จากตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการสร้างความสามัคคีปองดอง ความมั่นคงของประเทศ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และเทคนิคการข่าวทางทหาร การปฏิบัติงานด้านการข่าว และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก*************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพาข่าว/  กาญจนา  สิมมา25/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: