วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายทวีป เหนือมณีมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ข้าราชการของเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง
          
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ที่สำคัญต่างๆดังนี้ การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี 2557 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายสมทบค่าครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ กรณีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี และมาสามารถจัดเก็บได้ เรื่องการขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นโครงการลอกท่อระบายน้ำ ถ.คฑาธร และโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำเสีย ในเขตเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2557 (กองช่างสุขาภิบาล) และเรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย***************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
27/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: