วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)
ที่ห้องประชุมชวนชม โรงแรมแพรวอาภาเพลส นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ) โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก
          
จังหวัดราชบุรีเริ่มเข้าสู่ภาวะไฟป่าและหมอกควัน ระหว่างเดือน ธันวาคม-เมษายน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม และส่งผลทำให้เกิดปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายตระหนักและห่วงใย ขณะที่หน่วยงานควบคุมไฟป่าและสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เทคนิคเฉพาะ และต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องไฟป่า จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดับไฟป่า คือการเดินทางเข้าไปดับไฟป่าให้เร็วที่สุด เพราะไฟที่เกิดขึ้นใหม่ยังไหม้ลุกลามอยู่ในวงแคบทำให้ง่ายต่อการควบคุม แต่ในสภาพความเป็นจริงพื้นที่ๆเกิดไฟป่าส่วนใหญ่ มีสภาพเป็นเขาสูงชัน การคมนาคมไม่สะดวก จึงทำให้การเดินทางไปดับไฟป่าบางครั้งต้องเดินทางด้วยเท้า ใช้ระยะเวลานาน ทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้างยากต่อการควบคุม บางครั้งเกิดไฟป่าใหญ่ขึ้น 

ซึ่งมีความจำเป็นต้องขอกำลังสนับสนุนในการดับไฟป่าจากหน่วยงานที่เกี่ยว ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกซ้องแผนเฉพาะหน้าที่  ประเภทภัยไฟป่าและหมอกควัน ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ร่วมบูรณการและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการฝึกซ้อม เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ภายใต้การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เสมือนจริงมากที่สุดใช้เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ มาฝึกในภาคสนาม ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ 3 (พุยาง) หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
*************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา  
28/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: