วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557ที่อาคารจิตภักดี  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557 โดยมีเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมทูบีนัมเบอร์วันในประเภทชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้ง 700 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
          
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือให้โอกาสแก่ผู้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีคำขวัญโครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

จังหวัดราชบุรี มีการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน ในสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง สถานศึกษา 44 แห่ง และชุมชน อีกจำนวน 11 แห่ง โดยมีสมาชิกในกลุ่มอายุ ระหว่าง 10-24 ปี จำนวนทั้งสิ้น 156,057 คน คิดเป็นร้อยละ 86.02 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล และกิจกรรมนำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์
*************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
25/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: