วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557
ที่ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้  นางศมานันท์  เหล่าวณิชวิศิษฎ  นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 พร้อมกับเปิดการประชุม

ด้วยเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 4 ประกอบด้วยจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยเทศบาลนครนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีการประสานงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระหว่างท้องถิ่น สามารถวางแผนและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน
            
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผน หารือ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการขับเคลื่อนทางการศึกษา อันจะนำมาซึ่งศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
28/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: