วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชา
ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นายณรงค์  ครองชนม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชา โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังกาย และนักกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และช่วยแก้ปัญหาด้านยาเสพติด  ขณะที่จะช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความถนัดและความสามารถทางด้านกีฬา โดยเฉพาะเซปักตระกร้อ ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับการจัดการแข่งขัน เป็นการแข่งขัน แบบ OPEN โดยมี ชมรมตระกร้อ ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนมาก ซึ่งจะมีการแข่งระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ. นี้
*****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
26/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: