วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน


จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน
ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนดขอบเขตเป็นสถานการณ์ สาธารณภัยขนาดกลาง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการควบคุมและบัญชาเหตุการณ์ โดยการสมมุติสถานการณ์ตรวจพบไฟป่าได้ลุกลามไปแล้วเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ หรือตรวจพบไฟแล้วดับไฟด้วยแผนระดมพลดับไฟป่าในสถานการณ์ปกติ แต่ไม่สามารถควบคุมไฟได้ภายในเวลา 3 วัน 

สำหรับการฝึกซ้อม ประกอบด้วย การฝึกซ้อมบนโต๊ะ โดยการอภิปรายกลุ่ม เพื่อหาทางแก้ปัญหาบนพื้นฐานของสถานการณ์สมมุติที่กำหนดขึ้นภายใต้สภาวะที่ไม่มีแรงกดดัน การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ มีการตอบโต้ประเด็นปัญหา/คำถามตามสถานการณ์สมมติอย่างเต็มที่ ทดสอบขีดความสามารถของหน่วยงานในการตอบโต้กับสถานการณ์ ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส จังหวัดราชบุรี และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ภายใต้การจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เสมือนจริงมากที่สุดใช้เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานจริงเมื่อเกิดเหตุ มาฝึกในภาคสนาม โดยกำหนดฝึกซ้อมในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ 3 (พุยาง) หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
       
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เมื่อดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนแล้วให้ดำเนินการปรับปรุงแผนให้สามารถใช้ได้ในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย
****************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
27/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: