วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด


จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือแจ้งต่อหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและ ผอ.ศพส. ทุกอำเภอ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศพส.จ.รบ.) ในการเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้เฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้ได้มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วน ต้องแบ่งกำลังไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย อาจเป็นช่องทางให้ผู้ค้ายาเสพติด ใช้โอกาสในการลำเลียงยาเสพติด 

ส่วนการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดค่ายอบรมหรือจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่ายเยาวชนต้นกล้าต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดย ตรง หากมีการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ขอให้เพิ่มการนำหลักศาสนามาประยุกต์ให้เหมาะสม ด้านเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รีบตรวจสอบและดำเนินการ พร้อมกับติดตามพฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพที่ผ่านการบำบัด และผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว หรืออยู่ระหว่างการพักโทษ ว่าเลิกพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วหรือไม่ ขณะที่การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดังหวัด ราชบุรี ปี 57 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บรูณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ โดยให้ความสำคัญต่อเป้าหมายตามปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี ปี 57 เป็นหลัก 
**********************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

26/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: