วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกการสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอัคนีวุธ  กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
          
เนื่องด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดราชบุรีให้ดำเนินการจัดสัมมนาเจ้าหน้าและเกษตรผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต และกระบวนการผลิตพืชให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2557*****************************************
ภาพ/  ศิริพงษ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา

26/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: