วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางอารีย์  โสมวดี  พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะทำงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ของรัฐบาล โดยการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ซึ่งได้กำหนดจังหวัดเป้าหมายในภูมิภาคต่างๆ รวม 6 จังหวัด คือ ราชบุรี เชียงใหม่ หนองคาย  ศรีสะเกษ  จันทบุรี และพัทลุง  เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นฐานสร้างรายได้ที่สำคัญด้วยการพัฒนาตลาดสีเขียวและพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 

รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเกษตรกร ตลอดจนระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
***************************************
ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
26/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: