วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี
ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์  นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี โดยมีเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก สถานศึกษาในชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ (Knowledge- Based OTOP: KBO) โดยมีแนวคิดในการเชื่อมโยงสถานบันการศึกษาในท้องถิ่นกับชุมชน ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายเป็นศูนย์พี่เลี้ยง ฝึกอาชีพ OTOP ออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้นำความรู้ไปพัฒนากลุ่ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชน ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
****************************************
ภาพ/  ศิริพงศ์  เติมอารมณ์
ข่าว/  กาญจนา  สิมมา
27/02/57

ไม่มีความคิดเห็น: