วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี จัดโครงการอาสาสมัครนมแม่ (อสน.) เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 4 ประจำปี 2557


สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับทหารช่างและชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำช่วยแก้ภัยแล้ง


สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์กรมหาชน) หรือ สสนก. ร่วมกับทหารช่างและชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำช่วยแก้ภัยแล้ง


จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557


จ.ราชบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2557สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2557 เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการชุดใหม่


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ประเภทของภัยไฟป่าและหมอกควัน (แบบบนโต๊ะ)


มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน เม่งจินเซี่ยงตั๊ว โพธาราม ราชบุรี ร่วมกับสาธุชนชาวโพธารามและผู้มีจิตศรัทธาจัดงานบำเพ็ญกุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 5 ณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP: KBO) จังหวัดราชบุรี


จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน


จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไฟป่าและหมอกควัน


สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชาโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาตระกร้อเบญจมคัพ 87 พรรษามหาราชา


โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1


โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดงานแถลงข่าว 70 ปี คืนสู่เหย้า ชาวอนุบาลราชบุรี ครั้งที่ 1

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกการสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก 


จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด


จังหวัดราชบุรีเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมแข่งขัน เดิน – วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557


จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมแข่งขัน เดิน วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2557 


จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า


จังหวัดราชบุรี จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557จังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557